Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
06-5-2016
Home New Control Panel Login
 
  645807 Vietnam tenders
 
25996 members
Consultant 645807 DS Đấu Thầu
25996 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#942266: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
06-5-2016
Bid for supply consulting service for survey, feasibility study, bidding document, supply equipment for the project of grid and transformer station
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#940580: Supervision service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 4: supply supervision service for construction and installation equipment for the project of production crane
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#940579: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 2: supply consulting service for working draw design, general estimation for construction head office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#940553: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply consulting service for planning feasibility study, design construction and general estimation for the project of DR site and ERP – SAP
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#940551: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 1: supply consulting service for working draw design, estimation for construction Ninh Hiep primary school
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#940549: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for supply consulting service for supervision for construction, installation equipment for the project of construction head office of Vietnam Deposit Insurance
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#940548: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 1:supply consulting service for survey, technical economic report for the project of construction transformer stations and gridline in Long Bien district phase 3 year 2016
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#940538: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
30-4-2016
Bid for package 4: supply consulting service for supervision for construction building body, M & E system, installation equipment for the project of house for selling and office
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#940293: Consulting service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for package 01: supply consulting service for survey, feasibility study, bidding document of supply equipment for the project of upgrading capacity of MBA T1, T2 Phuc Tho
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#940285: Consulting service supply
Đăng ngày Posted:
29-4-2016
Bid for supply consulting service for technical design test, estimation and traffic safety of technical design for the project
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008