Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
23-10-2017
Home New Control Panel Login
 
  1013423 Vietnam tenders
 
27878 members
Consultant 1013423 DS Đấu Thầu
27878 Thành Viên
 
  Đăng nhập  - Login
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
 
 
 
  « Home » Hà Nội » » Consultants » Consultant
 
#1331678: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/SS2-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of grid and TBA 110kv Sam So
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331672: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/NA-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331663: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/LC2-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110k
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331655: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/SL-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331650: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/DP-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331643: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/TD-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331639: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/TP2-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of transformer station 110kv
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331633: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/TL-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of grid and TBA 110kv Tien Lu
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331631: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/LD-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of grid and TBA 110kv Lieu De
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
#1331628: Survey service supply-bid extend
Đăng ngày Posted:
20-10-2017
Bid for package NPC – 110/DEPII/KT-TV01: supply survey service for planning feasibility study , technical design and working draw design – estimation for the project of grid and TBA 110kv Kim Tha
Xem Tiếp   
Phân mục:   Consultant Consultants tại Hà Nội  
 
 
PHÍA TRƯỚC  Previous Category
Share issue offer
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10  
 
     
 
   
       
 
 
 
  Tìm kiếm mở rộng :: Advanced search    
       
 
   
     
       
   
       
 
   
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008