Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-3-2019
Home New Control Panel Login
 
 
Đăng ký thành viên mới
New Member Registration
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
   
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
 
Intellasia News Service www.intellasia.com
Vietnam Business Listings
Vietnam Banking and Finance
Dau-Thau
   
   
     
     
 
Đăng ký Registration
 
 
Đăng ký để nhận một tài khoản truy cập miễn phí và để tìm kiếm các thông tin cũng như nhận các thông tin về đấu thầu qua email hoặc đăng thông tin đấu thầu, đấu giá cổ phần, tư vấn tại Việt Nam Register for a trial membership to view and search tenders online and receive email alerts, or to place a tender or bid, share offer or consultant requirement as required.
Xin lưu ý rằng chúng tôi không chào đón những khách hàng dùng thử có địa chỉ email Gmail, Yahoo! hoặc Hotmail nếu chúng tôi không có nguồn gốc để nhận biết về bạn.Nếu bạn muốn sử dụng địa chỉ Yahoo hoặc Hotmail, vui lòng liên lạc với chúng tôi với đầy đủ thông tin chi tiết về tổ chức của bạn. Please note we do not offer any trials using free email address Gmail, Yahoo! or Hotmail or gmail unless we can establish your organisation identity.
Contact us with your full organisation details.

Lưu ý: Nếu Intellasia không thể liên hệ được với tổ chức của bạn vì những thông tin như số điện thoại và fax bạn cung cấp không đúng, tài khoản dùng thử miễn phí của bạn sẽ bị dừng.

Bạn chỉ có thể sử dụng thử miễn phí duy nhất
một lần thông tin Dau Thau Online. Nếu muốn tiếp tục sử dụng, vui lòng điền form đăng ký
Note: If Intellasia is unable to contact your organisation because information entered in the form below is incorrect such as by an intentionally wrong fax or telephone number, the free trial account will be terminated.
You may only have one free trial of DauThau Online.
Thereafter, click here for a paid subscription
Hãy điền đầy đủ thông tin vào các trường
đánh dấu *
Please enter all fields marked with *
 
 
 
 
Hãy chọn một tài khoản
Please select an account
Tài khoản: *
Account
Thông tin đăng ký
Member Information
Tên truy cập: *
Username
Mật khẩu: *
Password
Nhập lại mật khẩu: *
Retype password
Email: *
Họ: *
First Name
Tên: *
Last Name
Thông tin liên hệ
Contact Information
Địa chỉ: *
Address
Tỉnh/TP: *
City/Town
Quốc gia: *
Country
Điện thoại: *
Phone Number
Fax: *
Tên cơ quan/tổ chức *
Organisation name
Kiểu tổ chức *
Organisation type
  *** Nhập Mã Số ***
 
Enter the code:
  
 
     
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008