Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Tin Cũ Liên Lạc  
 
   
 Hello Khách - Đăng ký (Register)
21-3-2019
Home New Control Panel Login
 
 
Search
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
   
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
 
   
   
 
 
 
 
     
 
TÌM KIẾM MỞ RỘNG
 
       
 
 
     
 
Nhập điều kiện tìm kiếm
Enter search terms
Phân mục Category
Công việc Action
Địa điểm Location
Từ khoá trong tiêu đề, mô tả hoặc nội dung
Keywords in title/ short/ full description
Cơ quan mời thầu
Bid organiser
Kiểu tổ chức
Organisation type
Tỉnh/Thành phố
City/Town
 
     
 
 
     
 
 
 
 
 
   
  © Tri Tue A Chau Tenders 2011
Vietnam's largest database of tenders and procurement online
All Rights Reserved
265/GP-CBC 18/06/2008