Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Kiếm Nâng Cao Liên Lạc  
 
   
 Vietnam procurement
Home New Control Panel Login
 
 
FAQ
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
   
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
   
     
     
 
Hướng dẫn sử dụng Đấu Thầu How to use Dau Thau Tenders and Procurement
 
       
 
   
   
  Đăng ký và đăng nhập  Login and registration issues
 

Công ty tôi muốn đăng quảng cáo. Làm thế nào để đăng ký?

chú ý: Các cơ quan có nhu cầu cung cấp thông tin mời thầu, mời tư vấn hoặc chuyển nhượng cổ phần (không phải của cá nhân) có thể đăng quảng cáo với tài liệu đầy đủ đính kèm, với hình ảnh... miễn phí trên hệ thống của chúng tôi.
xem thêm Ai được đăng quảng cáo? để biết chi tiết.

Vào trang đăng ký và điền vào phiếu đăng ký.
Khi người phụ trách thông tin Đấu Thầu nhận được phiếu đăng ký của bạn, một email sẽ được gửi tới bạn và lúc đó bạn được phép đăng quảng cáo.
Về đầu trang
 

I am an organisation wishing to post an advert. How do I register?

note: Organisations which offering tender/procurement information, Consulting contract or share issue [not private share sales] can post your adverts with full document file attached, photo... for free in our system.
refer to Who can post adverts? for more.

Go to the register page and fill in the form.
Once the Dau-Thau administrator has received and confirmed your application, an email will be sent to you to post your advert.
Top
 

Hội viên

Có hai hình thức hội viên:
 • Hội viên thường cho duy nhất một người sử dụng
 • Hội viên vàng cho nhiều người trong một tổ chức sử dụng
Với hội viên vàng, mỗi thành viên sẽ được cấp tên truy nhập và mật khẩu riêng và sẽ nhận được các thư báo kết quả tìm kiếm qua email riêng.
Về đầu trang
 

Membership

There are two types of membership:
 • Standard membership for single user
 • Prime membership for multiple users in an organisation
This is very convenient for each user to have their own separate user accounts and for receiving different email alerts
Top
 

Khách hàng của Intellasia

Tất cả các khách hàng của Intellasia đều có quyền sử dụng dịch vụ thông tin Đấu Thầu và dịch vụ tìm kiếm thông tin.
Nếu bạn chưa có tên truy nhập và mật khẩu, vui lòng liên lạc với chúng tôi
Về đầu trang
 

Intellasia clients

All Intellasia client have automatic access to search and use Dau-Thau Tenders and Procurement.
If you have not already received your username and password, please contact us
Top
 

Tại sao tôi không đăng nhập được?

- Bạn đã đăng ký chưa? Bạn cần đăng ký để có thể đăng nhập.
- Có phải bạn đăng dùng hệ thống thì bị treo (một thông báo xuất hiện nếu đúng)? Bạn nên liên lạc lại với người điều hành trang web (chúng tôi) trong trường hợp này. Hãy gửi kèm thông báo lỗi mà bạn nhận được.
- Nếu không phải hai lý do trên mà bạn vẫn không đăng nhập được, hãy kiểm tra thật kỹ lại tên truy cập và mật khẩu bạn dùng, nếu không, hãy liên hệ với người điều hành.
Về đầu trang
 

Why can't I login?

- Have you registered? You must register in order to login.
- Have you been suspended from the system (a message will be displayed if you have)? If so then you should contact the website administrator to find out why.
- If you have registered and are not suspended and you still cannot login then check and double check your username and password. Usually this is the problem, if not then contact the website administrator.
Top
 

Tại sao tôi bị đẩy ra khỏi hệ thống khi đang sử dụng?

Nếu bạn không chọn chức nănng `Tự động đăng nhập khi bạn quay lại hệ thống' trong mục tùy chọn cá nhân thì hệ thống sẽ chỉ cho phép phiên đăng nhập làm việc của bạn trong một thời gian nhất định. Điều này giúp tránh việc sử dụng trái phép tài khoản của bạn. Ngược lại, nếu bạn muốn dùng chức năng này, chọn `có'. Chúng tôi khuyên bạn không bật nó nếu bạn dùng chung máy tính (internet cafe...)
Về đầu trang

Why do I get logged off automatically?

If you do not select ‘yes’ on the ‘Automatically login when you return to the site?’ on your profile preferences then the system will only keep you logged in for a preset time. This prevents misuse of your account by anyone else. To stay logged in select ‘yes’ on the above. This is not recommended if you access the board from a shared computer such as at an internet café.
Top
 

Tôi bị mất mật khẩu!

Bạn đừng lo ngại. Bạn có thể dễ dàng khôi phục lại mật khẩu của mình. Để khôi phục mật khẩu, bạn hãy vào trang nhận lại mật khẩu (hoặc bạn có thể thấy một đường liên kết trong trang đăng nhập), sau đó thực hiện theo chỉ dẫn và bạn sẽ nhanh chóng vào lại được mạng.
Về đầu trang

I've lost my password!

Don't panic! You can retrieve your password easily. To do this go to the password lookup page (click here or you can find another link in the login page), follow the instructions and you should be back online in no time.
Top
  Quảng cáo  Advert Posting Issues
 

Ai được đăng quảng cáo?

Bạn chỉ có thể đăng một quảng cáo miễn phí nếu bạn thuộc một tổ chức sau:

 • Đơn vị của bạn có nhu cầu mời đấu thầu
 • Ðơn vị của bạn là cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, ODA... có nhu cầu mời tư vấn
 • Đơn vị của bạn cần bán cổ phần công ty [không được phép đăng bán cổ phần của cá nhân]
Về đầu trang

Who can post adverts?

You can only post an advert for free if you belong to an organisation:
 • Tender/procurement offer by your organisation
 • Consulting contract by government organisation, institution, ODA
 • A share issue offer by an organisation [not private share sales]
Top
 

Làm thế nào để đăng quảng cáo?

Bạn chỉ có thể đăng quảng cáo cho:
 • Đơn chào hàng của công ty bạn
 • Hợp đồng tư vấn của công ty bạn
 • Một đơn chào hàng chung [không phải đơn chào hàng cá nhân]
 1. Nhấp vào đường link “Post Advert” thông thường vị trí của nó là ở gần trên đầu trang. Bạn cần phải login trước khi post quảng cáo.
 2. Bạn hãy điền form sau đó nhấp vào ‘Next’ ở phía dưới mỗi trang.
 3. Trong bước 4: Bạn gắn một hình ảnh vào phần quảng cáo của mình để khuyến khích người sử dụng gửi thông tin lại. Bạn vừa có thể tải lên một hình ảnh mới hoặc lựa chọn một hình ảnh từ thư viện ảnh của mình.
 4. Một trang hiển thị trước phần quảng cáo của bạn sẽ xuất hiện và đó chính là nội dung mà những thành viên quan sát được.
 5. Để thay đổi nội dung quảng cáo, nhấp vào đường link đến phần quảng cáo mà bạn muốn thay đổi.
 6. Khi bạn đã chỉnh sửa xong, nhấp vào nút ‘Post advert’. Nội dung quảng cáo của bạn cần chờ được Ngưởi điều hành duyệt trước khi được đăng.
 7. Gửi tài liệu cho chúng tôi Nếu bạn đã đăng ký tài khoản cơ quan mời thầu hoặc đấu giá cổ phần, Hệ thống có thể giúp bạn đăng quảng cáo với tài liệu đầy đủ, hình ảnh kèm theo. Hãy gửi thông tin chi tiết của bạn cho chúng tôi theo địa chỉ: post@dau-thau.com
Về đầu trang

How do I post an advert?

You can only post an advert only for:
 • Tender/procurement offer by your organisation
 • Consulting contract by your organisation
 • A share issue offer by an organisation [not private share sales]
 1. Click on the ‘Post Advert’ link, usually near the top of the page. You will need to login to be able to post an advert.
 2. out the forms and click ‘Next’ at the bottom of each page.
 3. On Step 4: You can attach an image to your advert to enhance the chances of user response. You can either upload a new image or choose one from your available gallery.
 4. A page will appear displaying a preview of your advert. This is how our members will see.
 5. To make changes to your advert, click the link for the portion of the advert that you wish to change.
 6. When you're finished editing, click the ‘Post Advert’ button. Your advert may will need approval by Dau-Thau administrator before it viewable.
 7. Send file to us. If you have already registered as a bid organisaer or organisation issuing shares, Dau-Thau can post the advert for you. Please send all details in an attached file (Word RTF)to :
  post@dau-thau.com
Top
 

Làm thế nào để chỉnh sửa hoặc xoá một quảng cáo?

 1. Nhấp chuột vào đường link ‘User control panel’, thường đặt ở vị trí đầu trang.
 2. Nhấp chuột vào đường link ‘My Posted Adverts’.
 3. Một trang sẽ hiện ra và hiển thị toàn bộ các quảng cáo của bạn, hoặc được post lên, chế độ chờ hoặc bị từ chối.
 4. Nhấp chuột vào ‘delete’ của phần quảng cáo mà bạn muốn xoá đi. Bạn sẽ được gửi lại một credit tải quảng cáo.
 5. Nếu bạn muốn chỉnh sửa, nhấp chuột vào đường link edit và bắt đầu từ bước 1 của quá trình post quảng cáo. Tuy nhiên mục nhập cũ của bạn vẫn ở vị trí cũ.
 6. Bạn hãy kiểm tra lại toàn bộ dữ liệu đã nhập trước khi gửi đi.
 7. Khi bạn chỉnh sửa quảng cáo của mình, phần quảng cáo đó sẽ không hiển thị trên thanh tìm kiếm và được gửi trở lại thông qua quá trình duyệt quảng cáo.
Về đầu trang
 

How do I edit or delete an advert?

 1. Click on the ‘User control panel’ link, usually located at the top of pages.
 2. Click on the ‘My Posted Adverts’ link.
 3. A page will display all your adverts, either posted, pending, or denied.
 4. Click on the ‘delete’ link of the advert you want to delete. You will be given back 1 advert posting credit.
 5. If you want to edit, click on the edit link and start from step 1 of the posting advert process. However, your old entries are still there.
 6. Please recheck all data entries before resubmitting.
 7. When you edit your advert, it's removed from search and will be sent back through the advert approval process.
Top
  Tuỳ chọn và cài đặt riêng  User preferences and settings
 

Thay đổi tuỳ chọn cá nhân như thế nào?

Tất cả những cài đặt của bạn (nếu bạn đăng ký) được lưu trữ trong CSDL. Để thay đổi, nhấp chuột vào đường link ‘Profile’ (thông thường ở bên trái của trang) và nhấp chuột vào ‘Preferences’. Từ đây bạn có thể thay đổi được những cài đặt của bạn.
Về đầu trang
 

How do I change my settings?

All your settings (if you are registered) are stored in the database. To alter them click the ‘Profile’ link (generally shown at the left hand of pages but this may not be the case) and click on ‘Preferences’. This will allow you to change all your settings.
Top
 

Trang web này có sử dụng cookies không?

Cần sử dụng cookies trong hệ thống này để theo dõi hoạt động hiện thời, đảm bảo rằng bạn đang log on trong quá trình duyệt web. Tuy nhiên, những cookies sẽ bị loại bỏ trong một thời gian định trước trừ khi bạn chọn thường xuyên log in.
Về đầu trang
 

Does this website use cookies?

The use of cookies on this system is required to track your current session, ensuring that you remain logged-on while browsing the site. However, unless you choose to log in always, your cookies are removed within a preset time.
Top
 

Làm thế nào để xoá sạch cookies?

Bạn có thể xoá sạch cookies bằng cách log out. Nếu bạn quay trở lại trang danh mục thông qua đường link đã cho và bạn vẫn đang log in, bạn có thể xoá phần cookies của mình theo cách thông thường (xoá bằng tay).
Về đầu trang
 

How do I clear my cookies?

You may clear all your cookies by logging out. If you return to the main index page via the link provided and you are still logged in, you may have to remove your cookies manually.
Top
 

Để thay đổi thông tin trong profile?

Bạn có trách nhiệm cập nhật thông tin trong hồ sơ, bạn phải đảm bảo rằng địa chỉ email của bạn luôn đúng để chúng tôi có thể quản trị được hệ thống.
Để thay đổi hồ sơ, bạn nhấp chuột vào đường link Profile ở phía bên trái trang và nhấp vào phần ‘Update profile’. Bạn có thể thay đổi bất kỳ trường nào trong profile của mình loại trừ username.
Về đầu trang
 

How can I change the information in my profile?

It is your responsibility to keep the information in your profile up-to-date. You should especially ensure that your email address is kept current for administration purposes.
To change your profile, click on the ‘Profile’ link, usually located to the left hand of pages and click on ‘Update profile’ link. You can alter any of the fields in your profile, except your username.
Top
 

Giấu tôi khỏi danh sách những người đang có mặt?

Trong phần tuỳ chọn cá nhân, bạn sẽ tìm thấy tuỳ chọn ‘Invisible Mode- Chế độ tàng hình’. Nếu bạn bật chức năng này lên, bạn sẽ 'tàng hình' khi lên mạng. Và bạn được coi là 'người giấu mặt'.
Về đầu trang
 

How do I prevent my username appearing in the online user listings?

In your preferences you will find an option to be in ‘Invisible Mode’, if you switch this on you'll not be visible by other members as online. You will be counted as a hidden user.
Top
  Mẫu tìm kiếm và thư báo  Saved searches and email alerts
 

Mẫu tìm kiếm

Một trong những chức năng thế mạnh của Dau- Thau Tenders and Procurements là khả năng lưu từ khoá tìm kiếm và tự động thực hiện việc tìm kiếm - với một tài khoản thông thường, bạn được lưu tới 10 mẫu tìm kiếm khác nhau.
Mỗi lần thực thi, bạn sẽ nhận được thư điện tử thông báo về thông tin đấu thầu, mời tư vấn hoặc cổ phần phù hợp yêu cầu tìm kiếm của bạn.
Chức năng này giúp bạn tiết kiệm khoảng thời gian khổng lồ và nó đảm bảo bạn không để lỡ một thông tin quảng cáo quan trọng nào.
Về đầu trang
 

Saved searchs

One of the key benefits of Dau-Thau Tenders and Procurement is the ability to save the key words in a search - with an average account, you can save up to 10 difference patterns.
Once this done, you will receive an email alert immediately a tender, consulting contract or share offer is posted that matches your key words.
This function is a tremendous time saver and will make sure you never miss any important tender or other advert type.
Top
 

Tạo mẫu tìm kiếm

 1. Bạn cần đăng nhập vào hệt thống
 2. Tìm tới [Bảng điều khiển]>[các Mấu tìm kiếm]>[Tạo mẫu mới]
 3. Nhập tên mẫu, từ khóa tìm kiếm, mật độ tự động thực hiện... rồi lưu lại.
 4. Từ giờ, mỗi khi có quảng cáo mới được đăng trên hệ thống mà phù hợp yêu cầu tìm kiếm của bạn, một thư điện tử sẽ được gửi đến hộp thư của bạn với thông báo đầy đủ về quảng cáo đó. Mỗi mẫu tìm kiếm sẽ gửi một thư riêng biệt.
Về đầu trang
 

Create a new pattern

 1. First you have to be logged in
 2. Navigate to [My control panel]>[saved searchs]>[Create new pattern]
 3. Enter your pattern's name, search keyword, duration to be executed automatically... >>save it.
 4. Now your new search pattern is ready. Everytime a new ads which match your search keyword posted, an email will be sent to your registered email address with full description of that ads. Each matched pattern will produce one email.
Top
 

Sửa mẫu tìm kiếm

 1. Bạn cần đăng nhập vào hệt thống
 2. Tìm tới [Bảng điều khiển]>[các Mấu tìm kiếm]>[Sửa]
 3. Thay đổi thông tin như bạn muốn... rồi lưu lại.
Về đầu trang
 

Edit a saved pattern

 1. First you have to be logged in
 2. Navigate to [My control panel]>[saved searchs]>[edit]
 3. Change whatever you want>>save it.
Top
 

Hệ thống thông báo nhiều mẫu hơn số tôi có

 1. Tìm tới [Bảng điều khiển]>[các Mấu tìm kiếm]>[Đếm lại mẫu]
 2. Nếu kết quả vẫn không như bạn mong muốn, hãy thử thoát ra khỏi hệ thống rồi vào lại. Nêu vẫn không đúng, vui lòng liên hệ với chúng tôi về sự cố này.
Về đầu trang
 

The system show more pattern than the number i have actually saved

 1. Navigate to [My control panel]>[Saved searchs]>[Recount patterns]
 2. If the result is still not satified, try logging out and then in the system. If it doesn't help, so please inform us about this incovenience..
Top
  Tin nhắn cá nhân  Private messaging
 

Sự khác biệt giữa email và hộp thư cá nhân là gì?

Bạn không thể gửi được email trực tiếp đến hoặc từ một hộp thư cá nhân!
Khi bạn trả lời một mục quảng cáo, bạn đang gửi một thư từ hộp thư cá nhân của bạn đến một hộp thư cá nhân của một người khác đã gửi phần quảng cáo lên mạng. Quá trình tương tự diễn ra khi bạn trả lời một thư mà bạn nhận được trong hộp thư cá nhân của riêng bạn.
Theo cách này, những địa chỉ email được giữ với tính chất riêng tư và bảo mật, và thư của bạn sẽ không bao giờ bị chặn trên máy tính của một người khác hoặc nhiễm vi rút từ phần address book trong máy tình- hệ thống này hoàn toàn an toàn.
Về đầu trang
 

What's the difference between email and my private mailbox?

You can not send email directly to or from a private mailbox!
When you reply to an advert, you're sending a message from your private mailbox to the private mailbox of another user who posted the advert. The same process happens when you reply to a message that you've received in your own private mailbox.
This way email addresses are kept private and confidential and there is no chance of your email address ending up on someone’s computer to be spammed or having viruses sent to you from the computer’s address book — this system is completely safe.
Top
 

Tôi vẫn bị nhận những thư không mong muốn!

Nếu bạn tiếp tục nhận được những thư điện tử từ một người nào đó sau khi bạn đã thông báo cho họ rằng bạn không muốn nhận thư từ họ, bạn hãy nhấp vào nut ‘inform’ để gửi message đến quản trị mạng người có khả năng ngăn chặn người dùng gửi thêm bất kỳ một thư cá nhân nào khác.
Về đầu trang
 

I am keep getting unwanted private messages!

If you keep receiving unwanted private messages from someone after you have informed them you do not want to receive messages from the, click the ‘inform’ link to send a message to the administrator who has the power to prevent a user from sending any more private messages.
Top
 

Làm thế nào để gửi thư cá nhân?

Để gửi thư cá nhân đến một người nào đó:
 1. Nhấp chuột vào ‘Mailbox’ trong bảng điều khiển (control panel)
 2. Nhấp vào ‘Compose’.
 3. Trong trường ‘To’, khai báo username của người mà bạn muốn gửi thư cá nhân tới, tách riêng mỗi người dùng bằng dấu chấm phẩy.
 4. Điền thông tin vào chủ đề lá thư và phần nội dung
 5. Nhấp vào send
Về đầu trang
 

How do I send private messages?

To send private messages to someone:

 1. Click on ‘Mailbox’ link in your control panel
 2. Click on ‘Compose’.
 3. On the ‘To’ field, enter usernames of people you want to send private messages to, separated each with a semicolon.
 4. Field in your message subject and body
 5. Click on send
Top
 

Làm sao để đọc thư cá nhân?

Để đọc những thư cá nhân:
 1. Nhấp chuột vào ‘Mailbox’bên trái trang
 2. Nhấp vào phần ‘Inbox’.
 3. Một danh sách các thư cá nhân sẽ hiển thị, nhấp vào bất kỳ lá thư nào để đọc.
Về đầu trang
 

How do I read private messages?

To read private messages from someone:

 1. Click on ‘Mailbox’ link, on the left hand of the page
 2. Click on ‘Inbox’.
 3. A list of all private messages will be displayed, click on any one to read.
Top
  Quản lý phòng trưng bày  Gallery Management Issues
 

Ai được đăng tải ảnh và các tệp tài liệu?

Đơn vi nào đăng quảng cáo sẽ được quyền đăng tải ảnh hoặc các tệp tài liệu.
Về đầu trang
 

Who can upload images and file documents?

Organisation posting an advert can upload an image or file document.
Top
 

Làm thế nào để tải lên hình ảnh hoặc file?

Bạn có thể tải lên số lượng hình ảnh cho phép bởi quản trị mạng. Những hình ảnh của bạn phải thuộc loại ảnh cho phép.
 1. Nhấp chuột vào ‘upload photos’ (tải hình ảnh lên) hoặc ‘upload file’ (tải file lên)
 2. Nhấp vào ‘browse’ để lựa chọn hình ảnh hoặc file từ ổ cứng máy tính của bạn.
 3. Nếu bạn muốn tải lên một hình ảnh khác, nhấp chuột vào ‘browse’ trên một trường trống và thực hiện tương tự.
 4. Nhấp chuột vào ‘upload’
 5. Phụ thuộc vào tốc độ kết nối và nhấp thước hình ảnh của bạn mà thời gian tải ảnh lên nhanh hay chậm.
 6. Bạn sẽ được điều hướng đến gallery hình ảnh sau khi thực hiện xong việc tải ảnh.
Về đầu trang
 

How do I upload images or files?

You can upload as many images as allowed by your account. Your images must be one of the allowable type.
You can only upload two images or documents if you are an organisation posting an advert.
 1. Click on ‘upload photos’ or ‘upload file’ link
 2. Click on ‘browse’ to select an image of file from your hard drive
 3. If you want to upload another image, click on ‘browse’ on a blank field and do the same.
 4. Click on ‘upload.
 5. Depends on your connection speed and your image size, it may take a while to finish.
 6. You will be directed to your gallery after it is done.
Top
 

Tại sao không thể tải ảnh hoặc file?

Một số nguyên nhân khiến bạn không thể tải hình ảnh hoặc file lên
 1. Bạn đã tải lên số lượng tối đa hình ảnh hoặc file cho phép
 2. Bạn đã lựa chọn hình ảnh hoặc file không được phép tải lên.
 3. Trình duyệt của bạn không hỗ trợ việc tải lên.
Về đầu trang
 

Why can't I upload images or files?

There are several reasons why you cannot upload images or files

 1. You have uploaded the maximum number allowed.
 2. You have selected an image or file that is not allowed to upload.
 3. Your browser does not support uploading.
Top
       
   
       
  Nếu bạn có yêu cầu riêng, hãy Liên hệ với chúng tôi   If you have any further queries, please contact us
  Về đầu trang   Top
 
       
 
 
   
© Tri Tue A Chau Tenders 2006    
All Rights Reserved