Dau-Thau.com Vietnam Procurement
Membership Archive Search Contact
Hội Viên Tìm Kiếm Nâng Cao Liên Lạc  
 
   
 Vietnam procurement
Home New Control Panel Login
 
 
Terms and Conditions
  Đăng nhập
  Bảng điều khiển
  DS Mới
  Tìm kiếm nâng cao
  Đăng ký
  Nói về Ðấu Thầu
  Ghi Danh
  Điều kiện sử dụng
   
   
   
  Advanced Search
  Register
  About Dau Thau
  Subscription
  Terms of Use
   
   
   
   
   
     
     
 
Cách sử dụng các thông tin Đấu Thầu Terms and conditions
 
       
 
       
  Ai được đăng quảng cáo?   Who can post adverts?
 

Bạn chỉ có thể đăng một danh sách nếu bạn thuộc một tổ chức sau:

  • Đơn vị của bạn có nhu cầu mời đấu thầu
  • Ðơn vị của bạn là cơ quan chính phủ, viện nghiên cứu, ODA... có nhu cầu mời tư vấn
 

You can only post an announcement listing at no cost if you belong to an organisation:

  • Tender/procurement offer by your organisation
  • Consulting contract by government organisation, institution, ODA
       
 

Đăng ký
Công ty tôi muốn đăng quảng cáo. Làm thế nào để đăng ký?
Vào trang login page và điền vào phiếu đăng ký.
Khi người phụ trách thông tin Đấu Thầu nhận được và chấp nhận phiếu đăng ký của bạn, một email sẽ được gửi tới bạn và lúc đó bạn được phép đăng quảng cáo.

  Registration
I am an organisation wishing to post an advert. How do I register?
Go to the login page and fill in the form.
Once the Dau-Thau administrator has received and confirmed your application, an email will be sent to you to post your advert.
       
  Các điều kiện   Terms
  Điều kiện để quý khách được phép đến, đọc và tương tác với website là quý khách phải đọc và chấp nhận các điều kiện về sử dung, đọc và chấp nhận nguyên tắc bảo mật của website này.   Reading and accepting the terms of use and reading and accepting the provisions of the privacy policy of this website are required considerations for the website granting you the right to visit, read or interact with it.
       
  Sử Dụng Các Thông Tin Của Website Này   Use Of Information From This Website
  Trừ khi đã ký kết một bản hợp đồng có nội dung ngược lại về website này, Khách, người đọc, khách thuê bao, hội viên, người cộng tác, hay khách hàng không được quyền sử dụng các thông tin này vào việc thương mại hay ở nơi công cộng; không được quyền phát sóng, sao chép, lưu trữ, in ấn, bán hay phát hành bất kỳ phần nào thuộc nội dung website này. Khi xem website này, quý khách đồng ý với điều kiện để được xem và công nhận rằng việc sử dụng không phép là trái luật và có thể đưa đến sự trừng phạt về dân sự hay hình sự. Nhắc lại, Khách không có bất kỳ quyền hạn gì trong việc sử dụng nội dung, bộ phận của nội dung, kể cả kho dữ liệu của nó, các trang ẩn, các trang liên kết, các mã ẩn, hay các tài sản trí tuệ khác mà trang web có thể có, vì bất cứ lý do gì và vào bất cứ việc gì.   Unless you have entered into an express written contract with this website to the contrary, visitors, viewers, subscribers, members, affiliates, or customers have no right to use this information in a commercial or public setting; they have no right to broadcast it, copy it, save it, print it, sell it, or publish any portions of the content of this website. By viewing the contents of this website you agree this condition of viewing and you acknowledge that any unauthorized use is unlawful and may subject you to civil or criminal penalties. Again, Visitor has no rights whatsoever to use the content of, or portions thereof, including its databases, invisible pages, linked pages, underlying code, or other intellectual property the site may contain, for any reason for any use whatsoever.
       
  Quyền Sở Hữu Website, Quyền Sử Sụng, Bán, Phát Hành Nội Dung Của Website Này   Ownership Of Website and Rights To Use, Sell, Publish content
  Website và nội dung của nó là thuộc quyền sở hữu của website. Tài liệu chứa trong website phải được xem là tài sản riêng và được giữ bản quyền. Khách không có quyền gì về nội dung của trang. Việc sử dụng nội dung của website vì bất kỳ lý do gì cũng đều là phạm pháp trừ khi có hợp đồng hay phép công khai của website.   The website and its contents are owned or licensed by the website. Material contained on the website must be presumed to be proprietary and copyrighted. Visitors have no rights whatsoever in the site content. Use of website content for any reason is unlawful unless it is done with express contract or permission of the website
       
  Không Chịu Trách Nhiệm về Nội Dung Trang   Disclaimer For Contents Of Site
  Website không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác của nội dung website. Người xem phải chấp nhận các rủi ro khi xem, đọc, sử dung, hay dựa vào thông tin website. Trừ khi quý khách đã ký hợp đồng công khai với website quy định gược lại, quý khách không có quyền cho rằng thông tin của website là chính xác và dựa vào đó. Website không bảo đảm điều đó.
Không chịu trách nhiệm về thiệt hại xảy ra cho máy tính hay phần mềm của quý khách do tương tác với website hay nội dung của nó. Khách chấp nhận các rủi ro về vi rút, sâu bọ, hay các yếu tố tác hại khác.
Khách tải thông tin từ website về phải chấp nhận rủi ro đó. Website không bảo đảm là nội dung tải về không chứa các mã làm hư máy tính, kể cả vi rút và sâu bọ và nhiều thứ khác.
  The website disclaims any responsibility for the accuracy of the content of this website. Visitors assume the all risk of viewing, reading, using, or relying upon this information. Unless you have otherwise formed an express contract to the contrary with the website, you have no right to rely on any information contained herein as accurate. The website makes no such warranty.
Disclaimer for harm caused to your computer or software from interacting with this website or its contents. Visitor assumes all risk of viruses, worms, or other corrupting factors.
Visitor downloads information from this site at this own risk. Website makes no warranty that downloads is free of corrupting computer codes, including, but not limited to, viruses and worms.
       
  Sử Dụng Tài Liệu, Tái Truyền Tải Tài Liệu   Use Of Material, Retransmission
  Tài liệu trong Website này được bảo vệ theo luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế.
Quý khách không được sử dụng hay sửa đổi tài liệu truy cập từ Các Dịch Vụ Trực Tuyến để biên soạn thành các báo cáo trên phương tiện truyền thông công cộng, không được sử dụng trên Internet, trực tiếp hay gián tiếp truyền tải bằng phương tiện gì, hay chia xẻ với các bên thứ ba hay với một phương tiện thông tin nào bất kỳ phần nội dung nào đã đọc hay phân tích từ chương trình Intellasia nếu chưa được phép công khai của Intellasia.
Nếu các điều kiện này bị vi phạm, việc thuê bao hay dịch vụ trực tuyến sẽ bị hủy bỏ và Hội Viên, Khách Thuê Bao, Người Sử Dụng cũng từ bỏ quyền đòi các khoản tiền lệ phí thuê bao còn lại.
Tài liệu của Website này được bảo vệ theo luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. HẠN CHẾ: Quý khách đồng ý là sẽ không có ý định trực tiếp hay gián tiếp chuyển tải các nội dung thuộc Dịch Vụ Trực Tuyến hay các sản phẩm hay các tài liệu có liên quan, các dữ liệu kỹ thuật ra cho một bên thứ ba. Quý khách cũng sẽ không bán thông tin này hay sử dụng thông tin này dưới bất kỳ một hình thức sửa đổi nào khác để biên soạn thành các bản tin trực tuyến hay các trang web nếu không được phép công khai của Intellasia.
  This website material is protected by copyright laws and international treaty provisions.
You may not use or modify the material accessed from any of the On-Line Services in preparation of media reports. No part of any material read or analysed from Intellasia may be used on the Internet, directly or indirectly transmitted by any means or shared with other third parties or any other distributable media without the express written permission of Intellasia.
Breach of these terms and conditions will mean immediate cancellation of any subscription or online service and the Member, Subscriber, or User waives any right to claim balance of dues or fees or subscription fees paid.
       
  Email Của Khách Là Cơ Sở Để Liên Lạc   Visitor Email Inquiries
  Nếu quý khách là khách hàng và gởi email đến website hay nếu quý khách liên lạc với website bằng điện thoại hay thư từ, website sẽ thu thập các thông tin mà quý khách đã truyền đạt và khi đã được phép của quý khách, website này sẽ giao tiếp với trang web của quý khách, thu thập, tìm kiếm các thông tin cần thiết.   Website visitors who wish to communicate with the website do so under two conditions: one, they give their permission for contact by the website; two, they are subject to any 'submission' provisions of the Terms of Use, Purchase Agreement, or this Privacy Policy. While your email address may or may not be used to solicit you, it is added to the website's general solicitation database.
       
  An Toàn về Dữ Liệu   Data Security
  Có một số biện pháp để website này bảo vệ các dữ liệu của nó có liên quan đến quý khách. Tuy nhiên, một trong những điều kiện để quý khách được xem hay tương tác với website này là quý khách phải từ bỏ hết mọi quyền khiếu nại website này khi xảy ra việc mất, biến đổi hay sử dụng các thông tin sai mục đích. Quý khách phải cho rằng dữ liệu riêng của quý khách có khả năng bị người khác, chẳng hạn như các “hacker”, lấy và đem ra sử dụng sai quấy gây thiệt hại cho quý khách và quý khách phải đồng ý là trang web sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường các thiệt hại đó.   This website takes measures to protect its data that contains information related to you. However, as a consideration for viewing this site or interacting with this site in any manner, you waive all claims of any nature against this site concerning the loss, alteration, or misuse of information. You must assume that it is possible for your personal data to be obtained by others, such as "hackers," and used in an inappropriate manner that may cause you harm and that you agree that the site is not responsible for damages to you.
       
       
  Nếu bạn có yêu cầu riêng, hãy Liên hệ với chúng tôi   If you have any further queries, please contact us
 
       
    top  
 
   
© Tri Tue A Chau Tenders 2006    
All Rights Reserved